Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Disivo s.r.o. pro služby a související produkty poskytované společností Disivo, podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ke smlouvám o poskytování služeb pomocí aplikací společností Disivo s.r.o. (aplikace Disivo).

Poskytovatel: 

Disivo s.r.o.
Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO: 08849048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 115814

Bankovní spojení: 2066107002/5500

/dále jen „Disivo“ nebo „poskytovatel“/

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále také jen „obchodní podmínky“/ společnosti Disivo upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a třetí osobou v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu jejich podnikání /dále jen „zákazník“/, vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých smluv o poskytování služeb a/nebo specifikací poskytování služeb pomocí aplikací poskytovatele /smlouva o poskytování služeb a specifikace poskytování služeb dále jen jako „Smlouva“/.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změněné podmínky zveřejní poskytovatel vhodným způsobem na internetových stránkách www.disivo.com, stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Uzavřením Smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená Smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele www.disivo.com.

Článek 2
Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek obchodní společnosti Disivo poskytovat zákazníkovi služby vymezené a detailně specifikované ve Smlouvě.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy o poskytování služeb oběma smluvními stranami, nebo okamžikem podpisu specifikace poskytování služeb oběma smluvními stranami, nebo okamžikem, kdy dojde k e-mailovému potvrzení návrhu specifikace poskytování služeb zákazníkem.
 3. Pro umožnění zahájení poskytování služeb je zákazník povinen poskytnout poskytovateli součinnost spočívající v dodání nutných dat a informací. Rozsah a typ těchto dat a informací je uveden v dokumentu označeném „Disivo – technická dokumentace“, který je zákazníkovi doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
 4. Poskytovatel po poskytnutí součinnosti ze strany zákazníka dle čl. 2 odst. 3 obchodních podmínek, tedy pod dodání nutných dat a informací, provede bez zbytečného odkladu nezbytné implementační práce vedoucí k zahájení poskytování služeb zákazníkovi.

Článek 3
Registrace zákazníka, zřízení uživatelského účtu

 1. Pro správné poskytování služeb je zákazníkovi registrován účet v aplikaci, jejíž poskytování žádá a jejíž přesná specifikace je vyjádřena Smlouvou /dále jen „Aplikace“/.
 2. Na základě registrace účtu zákazníka může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které zákazník obdrží v e-mailu.

Článek 4
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

 1. Služby budou poskytovatelem zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být poskytovatelem přerušeno:
  1. po dobu trvání překážky na straně poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené smlouvou, nebo
  2. v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatel má právo poskytování služeb jednostranně ukončit a od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že prodlení zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo obchodních podmínek. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
  1. prodlení zákazníka s jakoukoliv platbou po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
  2. opakované neplnění povinností daných Smlouvou, obchodními podmínkami nebo dalšími smluvními dokumenty, nebo
  3. používání poskytovaných služeb v rozporu se Smlouvou, s těmito obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) a/nebo c) obchodních podmínek nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za poskytování služeb.
 4. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu určitou, dochází po uplynutí doby účinnosti Smlouvy k automatickému prodloužení doby účinnosti Smlouvy, a to nově na dobu neurčitou.
 5. K automatickému prodloužení doby účinnosti Smlouvy dle čl. 4 odst. 4 obchodních podmínek nedochází v případě, že zákazník oznámí poskytovateli nejpozději 30 dnů před uplynutím doby účinnosti Smlouvy, že již nadále nemá zájem na poskytování služeb, tedy že odmítá automatické prodloužení účinnosti Smlouvy na dobu neurčitou.
 6. Pokud je mezi poskytovatelem a zákazníkem uzavřena Smlouva na dobu neurčitou, a to ať již důsledkem jejího uzavření na dobu neurčitou nebo důsledkem automatického prodloužení její doby účinnosti na dobu neurčitou dle čl. 4 odst. 4 obchodních podmínek, jsou poskytovatel i zákazník oprávněni Smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez výpovědního důvodu. Výpovědní doba v tomto případě činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena výpověď. Poskytovatel ani zákazník nejsou oprávněni ukončit Smlouvu uzavřenou na dobu určitou výpovědí v průběhu této doby určité (tedy před případným automatickým prodloužením doby účinnosti Smlouvy na dobu neurčitou dle čl. 4 odst. 4 obchodních podmínek).

Článek 5
Odměna /cena/ za poskytování služeb, platební podmínky

 1. Poskytovatel po uzavření Smlouvy vystaví zákazníkovi první fakturu na požadované poskytování služeb. Částka fakturovaná touto první fakturou zahrnuje implementační práce vedoucí k zahájení poskytování služeb zákazníkovi a cenu za první měsíc poskytování služeb. Úhrada této faktury je podmínkou pro zahájení poskytování služeb zákazníkovi.
 2. Cena služeb a výpočet ceny služeb pro účely fakturace jsou stanoveny na základě Smlouvy.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za poskytování služeb dle Smlouvy, a to ve výši stanované na základě Smlouvy.
 4. V případě, že zákazník neposkytne poskytovateli součinnost dle čl. 2 odst. 3 obchodních podmínek, neposkytnutí této potřebné součinnosti ze strany zákazníka není důvodem k odložení fakturace objednaných služeb.
 5. Poskytovatel vystaví zákazníkovi fakturu za poskytování služeb pro každý daný měsíc poskytování služeb, a to ve výši ceny za služby stanovené na základě obratu zákazníka za předchozí měsíc dle ceníku, který je uveden ve Smlouvě. 
 6. V případě automatického prodloužení účinnosti Smlouvy ve smyslu čl. 4 odst. 4 obchodních podmínek je výše ceny za služby poskytované poskytovatelem po takto prodlouženou dobu účinnosti Smlouvy stanovena vždy na základě obratu zákazníka za předchozí měsíc dle ceníku, který je uveden ve Smlouvě, a to bez ohledu na případně ve Smlouvě odlišně sjednanou výši ceny za služby poskytované po dobu původní doby účinnosti Smlouvy.
 7. Zákazník udělil uzavřením Smlouvy poskytovateli souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
 8. Chybné vyúčtování služeb může zákazník uplatnit do 5 dnů po jeho obdržení. V opačném případě uznává zákazník výši vyfakturované částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.
 9. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za služby má poskytovatel právo zákazníkovi pozastavit poskytování služeb. Zákazníkovi nebudou ze strany poskytovatele poskytovány služby dle Smlouvy až do doby, než zákazník platbu, s jejíž úhradou se ocitl v prodlení, včetně případného příslušenství, zaplatí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
 10. Poskytovatel je oprávněn každoročně zvyšovat k 1. lednu příslušného roku cenu za poskytování služeb v souladu s růstem míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, a to vždy o výši míry inflace za uplynulý rok oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Nová výše ceny za poskytování služeb bude poskytovatelem zákazníkovi oznámena nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyhlášení předmětné míry inflace Českým statistickým úřadem, jinak právo poskytovatele zvýšit v příslušném kalendářním roce cenu za služby zaniká. Zákazník je povinen platit zvýšenou cenu za poskytování služeb až od doručení oznámení poskytovatele o jejím zvýšení, přičemž do tohoto okamžiku zákazník není v prodlení s hrazením navýšené ceny služeb. Rozdíl v ceně služeb za období od 1. ledna do okamžiku doručení oznámení poskytovatele o jejím navýšení bude zákazníkovi vyfakturován v nejbližším fakturačním období.

Článek 6
Doručování

 1. Vzájemná komunikace a doručování písemností budou přednostně probíhat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu invoice@disivo.com. 
 2. Každá e-mailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně dnem jejího odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později. Rovněž je možné i osobní doručování – v takovém případě je nutné potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.
 3. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
 4. Bude-li písemnost zasílána doporučenou poštou a nebude-li na adrese uvedené ve Smlouvě písemnost převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato písemnost vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, a to se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání písemnosti.

Článek 7
Povinnosti z vadného plnění

 1. Zákazník je povinen plnění, spočívající ve službách poskytovaných ze strany poskytovatele, které má vady, bezodkladně, nejpozději však do 4 dnů po výskytu této vady, písemně uplatnit u poskytovatele. V písemném oznámení zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje vadu. Disivo vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.
 2. V případě, že zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení doby užívání o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s předcházejícím odstavcem tohoto článku, jeho nárok zaniká.
 3. Zákazník má povinnost informovat Disivo o všech změnách svých údajů týkajících se poskytovaných služeb a souvisejících produktů. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, Disivo neodpovídá za vady či škody způsobené zákazníkovi v důsledku dodání nepřesných informací na základě podkladů, jež zákazník prokazatelně poskytl Disivo jako poslední platné.

Článek 8
Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. Disivo odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany Disivo v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Disivo neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností poskytovatele, může činit maximálně částku odpovídající měsíční průměrné ceně za služby poskytované poskytovatelem, u kterých došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí poskytovateli písemně vady ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle čl. 7 odst. 1 obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a Disivo není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Disivo neodpovídá za škody způsobené porušením své povinnosti, pokud mu ve splnění povinnosti bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události apod. Disivo neodpovídá za škody způsobené výpadkem poskytování služeb způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod.
 5. Disivo neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedostupnosti služeb z důvodu technické závady nebo poruchy serveru, nezapříčiněné poskytovatelem. Disivo dále neodpovídá za škody vzniklé výpadky či odstavením služeb nutných k aktualizaci či změnám poskytovaných služeb.
 6. Disivo neodpovídá za jednání zákazníků ani jejich způsob využívání poskytovaných služeb a souvisejících produktů, a to zejména takovými způsoby, které nejsou v souladu se Smlouvou, těmito obchodními podmínkami či zákonem, ani za škody a újmy vzniklé na základě nesprávného výkladu a užití dat či informací ve službách nebo souvisejících produktech poskytovatelem dodaných. Disivo neodpovídá za dočasnou či trvalou ztrátu, zničení či poškození dat mimo těch dat, která již byla ze sledovaných zdrojů získána a poskytovatelem zálohována.
 7. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje do Aplikace (jméno a heslo). Disivo neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů. Disivo se zavazuje poskytnout zákazníkovi e-mailovou podporu na adrese podpora@disivo.com v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod.
 8. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou poskytovateli v případě porušení povinnosti obsažených v těchto obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za služby dle Smlouvy je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Článek 9
Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Osobní údaje zákazníků jsou poskytovatelem jakožto správcem údajů zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). 
 2. Zákazník jakožto subjekt údajů je povinen své osobní či identifikační údaje (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) uvádět pravdivě a správně a je povinen poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o každé změně svých údajů. Změny a aktualizace údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na adrese invoice@disivo.com. invoice@disivo.com.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem jakožto správcem údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu označeném „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na webových stránkách poskytovatele www.disivo.com.
 4. Při uzavírání Smlouvy má zákazník právo se vyjádřit, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.
 5. V případě, že zákazník poskytne Disivo přístupy a přístupové údaje ke službám a produktům třetích stran za účelem jejich využití v produktech či službách Disivo dle společné dohody, považují se tyto údaje a přístup do služeb a produktů třetích stran a informace v těchto službách obsažené za důvěrné a Disivo není oprávněno je využívat jinak než v rozsahu nutném k zajištění dodávání služeb a souvisejících produktů zákazníkovi v domluveném rozsahu.
 6. Zákazník souhlasí s využitím loga a/nebo názvu firmy zákazníka pro reklamní a propagační účely služeb a souvisejících produktů Disivo, zejména za účelem zveřejnění referencí v síti Internet. Zákazník tímto uděluje Disivu časově, územně i množstevně neomezenou licenci k užití loga a názvu firmy zákazníka ke všem způsobům užití, které dovoluje autorský zákon České republiky. Disivo není povinen licenci využít.

Článek 10
Důvěrné informace, povinnost mlčenlivosti

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, o nichž se dozví v rámci plnění dle Smlouvy a to obchodní informace, koncepty produktů, funkcionality služeb, cen produktů, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy, které byly nebo budou smluvní straně sděleny druhou smluvní stranou při anebo v souvislosti se Smlouvou, a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má sdělující smluvní strana zájem /dále jen „Důvěrné informace“/. Všechny tyto informace a údaje, poskytnuté písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný charakter, v případě, že je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ. Kterákoliv smluvní strana se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které druhá smluvní strana výslovně označila za Důvěrné informace prostřednictvím poznámky „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“ či obdobně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem vyloučení pochybností o charakteru informací je jejich označení vhodné, a to zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací jednoznačně zřejmý.
 2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací. Každá ze smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i třetími osobami, které případně k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu těchto obchodních podmínek. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.
 3. Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace použijí výlučně pro plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi dle tohoto článku obchodních podmínek nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po dobu 2 let ode dne ukončení Smlouvy. 
 4. Závazky obsažené ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na Důvěrné informace, které:
  1. jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti,
  2. nezávisle vznikly nebo byly nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela,
  3. je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy.
 5. Na žádost smluvní strany, jejíž Důvěrné informace byly zveřejněny, je druhá smluvní strana povinna prokázat existenci důvodu zveřejnění informací. Dále se smluvní strany zavazují k tomu, že omezí šíření Důvěrné informace či údaje pouze na ty zaměstnance a obchodní partnery, kteří se musí přímo zúčastnit na vzájemné spolupráci smluvních stran.
 6. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek se smluvní strana, která neporušila uvedenou povinnost, může domáhat po smluvní straně, která povinnost porušila, smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč /slovy: padesát tisíc korun českých/ za každý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčena.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
logo@2x

US:
44 Tehama St., San Francisco, CA, 94105
+1 831 313 6295
info@disivo.com

EU:
Zlatnická 12, Praha, 110 00
Smetanova 19, Brno, 602 00
+420 721 644 508
info@disivo.com